Scorpio Detectives en Castellano. Scorpio Detectives in English. Scorpio Policiers en Français.

MARC LEGAL:

SCORPIO DETECTIUS disposa de les llicències núm. 334 i 465 del Ministeri de l'Interior i col·legiats 22 i 35 per l'Il·lustre Col·legi de Detectius Privats de Catalunya.

LLEGISLACIÓ DELS DETECTIUS PRIVATS EN CATALUNYA I L'ESTAT ESPANYOL

5LLEI 23/1992 DE SEGURETAT PRIVADA
SECCIÓ VI. DETECTIUS PRIVATS.

Article 19 .

 1. Els detectius privats, a sol·licitud de persones físiques o jurídiques, s'encarregaran:
  • D'obtenir i aportar informació i proves sobre conductes o fets privats.
  • De la investigació de delictes perseguibles només a instància de part per encàrrec dels legitimats en el procés penal.
  • De la vigilància en fires, hotels, exposicions o àmbits anàlegs.
  • Exceptuant el que està disposat en el paràgraf c) de l'apartat anterior, no podran prestar serveis propis de les empreses de seguretat ni exercir funcions atribuïdes al personal que es refereixen les Seccions anteriors del present Capítol.
 2. Tampoc podran realitzar investigacions sobre delictes perseguibles d'ofici, havent de denunciar immediatament davant l'autoritat competent qualsevol fet d'aquesta naturalesa que arribés al seu coneixement i posant a la seva disposició tota la informació i els instruments que poguessin haver obtingut.
 3. En cap cas podran utilitzar per a les seves investigacions mitjans materials o tècnics que atemptin contra el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o al secret de les comunicacions.
REGLAMENT DE SEGURETAT PRIVADA REIAL DECRET 2364/1994

Art.101 Funcions:

Les establertes en l'Art. 19.1 de la Llei de Seguretat Privada:

d . D'obtenir i aportar informació i proves sobre conductes o fets privats.

e . De la investigació de delictes perseguibles només a instància de part per encàrrec dels legitimats en el procés penal.

f. De la vigilància en fires, hotels, exposicions o àmbits anàlegs.

Es consideraran conductes o fets privats els quals afectin a l'àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer i, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la qual es desenvolupi en els domicilis o llocs reservats. En l'àmbit de l'apartat c) es consideraran compreses les grans superfícies comercials i els locals públics de gran concurrència.

LLEI D'ENJUDICIAMENT CIVIL 1/2000.

Així mateix l'article 265.1.5 indica "A tota demanda o contestació hauran d'acompanyar-se...", "Els informes elaborats per professionals de la investigació privada legalment habilitats, sobre fets rellevants que aquells donin suport les seves pretensions. Sobre aquests fets, si no fossin reconeguts com certs, es practicarà prova testifical".

1. REQUISITS PER A OBTENCION DE LA LLICÈNCIA DE DETECTIU PRIVAT

a) Ser major d'edat.

b) Tenir la nacionalitat d'un país de la Unió Europea o d'un Estat parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

c) Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les respectives funcions sense patir malaltia que impedeixi l'exercici de les mateixes.

d) Mancar d'antecedents penals.

e) No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, del secret a les comunicacions i d'altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.

f) No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors, respectivament, per infracció greu o molt greu en matèria de seguretat.

g) No haver estat separat del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat.

h) No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions de seguretat, vigilància o investigació privada, ni del seu personal o mitjos, com membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anteriors a la sol·licitud.

i) Superar les proves que acreditin els coneixements i la capacitació necessaris per a l'exercici de les respectives funcions.

j) Estar en possessió del títol de batxillerat unificat polivalent, batxiller, formació professional de segon grau, tècnic de les professions o qualificacions que es determinin, o altres equivalents o superiors.

k) Estar en possessió de diploma de detectiu privat, expedit pels instituts de Criminologia o en altres centres oficials adequats i habilitats pel ministeri d'Educació i Cultura i obtingut després de superar els programes establerts, que comprendran 180 crèdits, cadascun d'ells corresponent a deu hores d'ensenyament, desenvolupades almenys durant tres cursos lectius.

l) No ser funcionari en actiu de cap de les Administracions Públiques en el moment de la sol·licitud, ni durant els dos anys anteriors a la mateixa.

2. HABILITACIÓ

Per a obtenir l'habilitació com detectiu privat haurà d'aportar-se la següent documentació:

3. PROHIBICIONS

Els detectius privats no podran realitzar investigacions sobre delictes perseguibles d'ofici, havent de denunciar immediatament davant l'autoritat competent qualsevol fet d'aquesta naturalesa que arribés al seu coneixement i posant a la seva disposició tota la informació i els instruments que poguessin haver obtingut relacionats amb aquests delictes.

En cap cas podran utilitzar per a les seves investigacions mitjos personals o tècnics que atemptin contra el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar, a la pròpia imatge o al secret de les comunicacions.

4. SOCIETATS DE DETECTIUS

Les societats mercantils, laborals o cooperatives de detectius hauran d'estar constituïdes únicament per persones físiques reglamentàriament habilitades com a tals, havent de remetre a la Direcció general de la Policia, a l'efecte d'inscripció en el Registre, còpia autoritzada de l'escriptura de constitució de la societat i certificat o nota d'inscripció de la mateixa en el registre corresponent.

També comunicaran qualsevol modificació que es produeixi en la composició dels òrgans d'administració de la societat, titularitat de les accions o participacions representatives del seu capital i en els augments o disminucions d'aquest. La comunicació haurà de remetre's a la Direcció general de la Policia en els quinze dies següents a la data que s'atorgui la corresponent escriptura o es produeixi la modificació en qüestió, corresponent al citat centre directiu donar trasllat de la comunicació a la Comunitat Autònoma competent.

Els membres d'aquestes societats únicament podran dedicar-se a la realització de les activitats pròpies dels detectius, no podent desenvolupar cap de les atribuïdes amb caràcter exclusiu a les empreses de seguretat.

5. ESTABLIMENT DE SUCURSALS

Els detectius privats podran establir despatxos delegats o sucursals en diferents localitats devent en tot cas estar dirigit cadascun d'ells per un detectiu habilitat conformement al disposat en el Reglament de Seguretat Privada.

Per a això haurien de comunicar-lo prèviament a la Direcció general de la Policia, que donarà trasllat a la Comunitat Autònoma competent, l'obertura de la delegació o sucursal, amb determinació de la seva localització i acompanyant els documents relatius als detectius encarregats que vagin a treballar en la mateixa.

6. LLIBRE-REGISTRE I RESPONSABILITAT

En cada despatx i sucursals, els detectius duran un llibre-registre en el qual constaran:

En el cas que sigui informatitzat, haurà d'atenir-se al disposat en la legislació vigent sobre protecció de dades personals.

Els detectius privats respondran civilment de les accions o omissions que, durant l'execució dels seus serveis, incorrin els detectius depenents o associats que amb ells estiguin vinculats.

Les fulles del Llibre-Registre de detectius o, si escau, les fulles o suports que s'utilitzin per a la formació posterior d'aquell, haurien de ser foliades i segellades amb caràcter previ a l'inici de les anotacions.

En la seva primera fulla, la Prefectura Superior de Policia, la Comissaria Provincial o Local, o la Policia Autònoma corresponent a la demarcació territorial del despatx o de les seves delegacions, assentarà la diligència d'habilitació del Llibre. En la citada diligència constaran els següents extrems: Fi que es destina el Llibre Nom del detectiu titular del despatx Nombre d'ordre d'inscripció en el Registre de Detectius Nombre de folis que consta el Llibre Precepte que emplena la diligència Lloc i data de la mateixa, havent d'estar signada pel responsable de la respectiva dependència policial o persona en qui delegui.