Scorpio Detectives en Castellano. Scorpio Detectives in English. Scorpio Policiers en Français.

ARRENDAMENTS URBANS

L'actual Llei d'Arrendaments Urbans: LAU 29/1994, contempla diversos motius de rescissió del contracte d'arrendament de finques urbanes.

SCORPIO DETECTIUS aporta les proves necessàries d'acord als diferents supòsits:

Per cessió del contracte s'entén la transmissió que realitza el propietari dels drets i deures que comporta el seu contracte d'arrendament a una tercera persona.

El subarrendament és l'arrendament que realitza l'inquilí per una banda de l'habitatge de la qual gaudeix i que al seu torn ha llogat al propietari.

L'inquilí només pot subarrendar una part de l'habitatge i tan sols pel temps que duri el seu propi contracte de lloguer, sense que l'import del subarrendament pugui superar el de la renda que l'inquilí estigui abonant.

En ambdós casos, tant en la cessió com en el subarrendament, és necessari que el propietari presti el seu consentiment per escrit.